Anna Theodoridou as Bacchus and Giorgos Pikoulis as Pentheus