The three chorus ladies

KORYPHAEA…………………………….Leading lady of the chorus (Giorgos Pikoulis)

MESAEA………………………………..Middle Member of the Chorus (Artemis Zanou)

TELEUTAEA………Last but not least Member of the chorus (Katerina Kanapitsa)